Obecně závazná vyhláška  č. 3/2006

 

 obce L I P O V E C

 

 kterou se mění vyhláška obce Lipovec č. 1/2003  o   m í s t n í c h    p o p l a t c í c h

ve znění pozdějších předpisů

 ___________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Lipovec schválilo na svém zasedání dne 4.12.2006 v souladu s § 14 odst. 2) Zák. č. 565/1990, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů novelizaci čl.12 a čl.24 vyhlášky č. 1/2003 o místních poplatcích.

 

Čl. 12 odst. 6 se ruší a nahrazuje se:

 

Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí za m2 a den 2,- Kč.

Cena může být uhrazena též paušální částkou (3000,- Kč-pouť).

 

 

Čl. 24 výše uvedené vyhlášky  se ruší a nahrazuje se:

 

Splatnost:

Poplatek je splatný:

a)      50% poplatku do 28.2. každého roku

b)      50% poplatku do 31.7. každého roku.

 

 

 

 

   ing. Tomáš Zouhar v.r.                                                    František Kopřiva v.r.

místostarosta obce Lipovec                                                  starosta obce Lipovec

 

 

 

Vyvěšeno:       20.12.2006

 

 

 

Sňato                8.1.2007