OPATŘENÍ č.1/2002

 

Řád veřejného pohřebiště v Lipovci

 

 

Obec Lipovec jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště) podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona  „Řád veřejného pohřebiště v Lipovci“

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

1.   Řád upravuje provoz pohřebiště v Lipovci umístěného na parcele č. 969/2    k.ú. Lipovec

2. Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona prostřednictvím firmy STEMD, s.r.o. 67915 Lipovec 200 (dále jen správce pohřebiště).

 

 

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

1.Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti je nepřetržitá.

2.Přístup na pohřebiště nebo jeho části může správce hřbitova z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat. Toto je povinen včas zveřejnit způsobem v místě obvyklém.

3.Doporučuje se nesetrvávat na veřejném pohřebišti v období říjen až březen od 21,00 hodin večer do 6,00 hodin ráno, v období duben až září od 22,00 hodin večer do 05,00 hodin ráno.

 

 

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, používat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádobu k tomu určenou a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

3. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách skateboardech a kolečkových bruslích.

5. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jim stanovených podmínek.Chodci mají vždy přednost před vozidly.

6. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

7. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně, svíček aj. omezit nebo zakázat.

8. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodní výpusti zřízené před horní bránou pohřebiště a studny na pohřebišti. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.

9. Odpadky je třeba odkládat na stanovené místo do kontejneru umístěného u horní brány pohřebiště.

10.Návštěvníci nejsou oprávněni provádět zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

11. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů). Jiné než vzpomínkové a pietní akce jsou na pohřebišti zakázány.

12. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

13. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel a správce pohřebiště.

 

 

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

a)      správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště

b)     zajišťování provozu sociálního zařízení, údržba oplocení, ručních čerpadel a napouštění zálivkové vody z veřejného vodovodu

c)      provádění výkopových prací souvisejících s pohřbením a exhumací

d)     zajišťování likvidace odpadu

  1. Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

a)      pronájem hrobových míst

b)     vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků

 

 

Článek 5

Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

 

  1. Provozovatel pohřebiště je povinen:

a)      předat nájemci hrobového místa (dále jen „ nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo.

b)     umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9.

c)      Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulí provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobově místo uvést do původního stavu.

 

2.        Hrobová místa provozovatele pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdy nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

 

 

Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1.               Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením článku 8. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny, má-li být zřízena hrobka, předat provozovateli pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat provozovatele o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými provozovatelem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

2.               Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

a)      nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací  plochy hrobového místa

b)     zajistit aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových ostatních nájemců a dalších osob

c)      odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště

d)     neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob.Pokud tak nájemce neučiní, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa

3.               Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, smí zasahovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně

4.               Zajistit na vlastní náklady,nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.

5.               Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona

6.               Strpět číselné označení hrobů, provedené provozovatelem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.

7.               Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoliv další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 6.

 

 

 

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

 

  1. Lidské pozůstatky může do hrobů nebo hrobek ukládat pouze správce pohřebiště nebo jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
  2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy  jen se souhlasem provozovatele a správce pohřebiště způsobem, který stanoví.
  3. Před spuštěním rakve do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem ke spodní části rakve.
  4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. Nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
  5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to

-         celodubové nebo jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo

-         kovové s nepropustným dnem.

  1. Přímou manipulací s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika, resp. Krajské hygienické stanice.

 

 

Článek 8

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 15 let.

 

 

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

 

1.       Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

a)       Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům  díla a  hloubce základové spáry, která činí 70 cm. 

b)       Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnost např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.

c)       Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

d)       Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

e)       Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno

 

     2.        Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

a)       Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).

b)   Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude        použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.

a)                               Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.

b)                               Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.

c)                               Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.

d)                               Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.

e)                               Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.

f)                                Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).

g)                               Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.

h)                               Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.

i)                                 Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2 .

j)                                 Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukcí hrobky, na samostatném základě.

 

3.     Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit

- dobu výstavby hrobky

- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova

- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště

- podmínky používání komunikací pohřebiště

- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace

- povinnost dozoru při výstavbě

-          průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

-           

4.     Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit

- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce

- způsoby a cyklus revizí hrobky.

             Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

 

5.     Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména

- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací

- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům

- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst

- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

 

6.     Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu. 

 

Článek  10

Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

 

Článek 11

Účinnost

Tento řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 

 

 

V Lipovci 20.září 2002

 

 

  

František Kopřiva, starosta obce                               Josef Kratochvíl, místostarosta obce