POŽÁRNÍ  ŘÁD  OBCE

 

L I P O V E C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    ………………………………………

                                                                                                   starosta obce Lipovec

                                                                                                                       razítko

 

 

 

 

 

 

platnost od:                                                       7.3.2003

 

schváleno zastupitelstvem obce dne:                      7.3.2003         

pod č.j. 1.7/5ZO/2003

 

 

 

 

vypracoval:            ing. Tomáš Zouhar                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah

 

 

I.            Účel požárního řádu a základní povinnosti obce.

.

            II.            Organizace požární ochrany.

 

            III.            Úkoly osob pověřených zabezpečováním požární ochrany.

 

            IV.            Povinnosti právnických, fyzických podnikajících osob a fyzických osob - občanů na                     úseku požární ochrany.

 

            V.            Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.

 

            VI.            Výpis z poplachového plánu okresu.

 

            VII.             Způsob zabezpečení pohotovosti jednotek sboru dobrovolných hasičů.

 

            VIII.            Požární asistenční hlídky.

 

            IX.            Zdroje požární vody a hasební látky.

 

            X.            Ohlašovny požáru a způsob vyhlášení požárního poplachu.

 

            XI.             Závěrečná ustanovení.

 

 

 

 

 

 

přílohA č. 1    -  Povinnosti fyzických osob - občanů na úseku požární ochrany.

 

příloha č. 2 - Vyčlenění zásahových vozidel s  právem přednosti v jízdě pro jednotky SDH 

                            obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.         Účel požárního řádu a základní povinnosti obce.

 

 

I.1       Obec Lipovec vydává podle písm. o) odst. 1. § 29 zákona o požární ochraně č. 133/85 Sb.  o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 Nařízení vlády ČR č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně,

 

 

POŽÁRNÍ  ŘÁD  OBCE LIPOVEC

 

 

 

            Tento požární řád stanoví organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Lipovec a další povinnosti dle § 15 Nařízení vlády ČR č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně.

 

I.2.      Obec Lipovec plní na úseku požární ochrany tyto základní úkoly :

 

I.2.1 zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných hasičů  obce za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu,

I.2.2            udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,

I.2.3            zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,

I.2.4 zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů a požární ochrany,

I.2.5 zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů měst nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle § 18 zákona o požární ochraně, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce,

I.2.6 poskytuje náhradu ušlého výdělku členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kteří se ve své pracovní době  nebo v době, ze které jim plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy,

I.2.7 zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní zdravotní prohlídky,

I.2.8 zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby  svého územního obvodu,

I.2.9            zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,

I.2.10            zřizuje ohlašovny požárů a další místa, odkud lze hlásit požár,

I.2.11 zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů  a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,

I.2.12 spolupracuje se sousedními obcemi  při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany; za tím účelem je možné soustřeďovat finanční prostředky,

 

 

 

 

 

.II.            Organizace požární ochrany v obci

 

                       

II.1      Za organizaci a zajištění požární ochrany v územním obvodu obce odpovídá starosta.

 

II.2      K zajištění požární ochrany (dále jen PO) obce :

 

II.2.1            Pověřuje jednoho člena z rady dohledem nad požární ochranou v obci, včetně zajištění potřeb jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a zároveň dohledem nad jejich činností. 

 

II.2.2            Zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů k hašení požárů a provádění záchranných prací při mimořádných událostech a živelných pohromách v katastru obce. V čele jednotky dobrovolných hasičů stojí velitel jmenovaný starostou obce na základě doporučení občanského sdružení sboru dobrovolných hasičů.

 

II.2.3            Projednává stav PO v obecní radě nejméně jednou ročně a vždy po závažných požárech.

 

II.3      K zajištění požární prevence:

 

II.3.1            Zajišťuje preventivně výchovné akce zejména v rámci podpory občanských sdružení na úseku PO.

 

II.3.2            Upozorňuje občany na požární prevenci v období se zvýšeným požárním nebezpečím v rámci relací obecního rozhlasu.

 

 

 

III.      Úkoly osob pověřených zabezpečováním PO.

 

 

 

III.1    Obec na úseku požární prevence zajistí splnění povinností, týkajících se začlenění činností, provozovaných v objektech obce a tím plnění dalších povinností na úseku požární ochrany v návaznosti na začlenění do kategorie činností.  Toto začlenění může provést pouze odborně způsobilá osoba.

 

III.2    Obec vede dokumentaci, vyplývající ze začlenění do kategorií činností. Stanoví podmínky pro konání akcí, kterých se účastní větší počet osob. Dále plní povinnosti, uložené pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby zákonem o požární ochraně jako provozovateli činností (např. v kulturním domě, obecním úřadě a dalších provozovnách obce).

 

III.3            Zajišťuje preventivně výchovnou činnost na úseku PO a předkládá obecní radě nejméně jedenkrát ročně návrhy  na opatření ke zlepšení požární prevence v obci.

 

III.4    Provádí kontrolu použitelnosti zdrojů požární vody a akceschopnosti jednotky SDH obce formou cvičného požárního poplachu nejméně 1 × ročně.

 

III.5    Vede dokumentaci PO obce včetně dokumentace o školení zaměstnanců ObÚ.

 

III.6            Projednává v obecní radě potřeby a požadavky velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, zajišťuje po schválení obecní radou nákup požární techniky a jiných věcných prostředků PO.

 

III.7            Zajišťuje potřebné prostředky a zařízení na úseku PO, zajišťuje vybavenost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.

 

III.8            Zajišťuje provádění revizí přenosných hasících přístrojů, požárních vodovodů a jiných věcných prostředků PO v objektech v majetku a užívání obce.

 

 

 

 

 

IV.             Povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob

a fyzických osob - občanů na úseku PO.

 

 

 

IV.1            Právnické osoby a podnikající fyzické osoby.

 

            Zajišťují, aby ve všech jimi konaných činnostech byly respektovány zásady PO stanovené obecně závaznými právními předpisy, zákonem č. 133/85 Sb.  o požární ochraně. (dále jen zákon o PO), vyhláškou  MV ČR č. 246/2001 Sb. – vyhláška o požární prevenci a dalšími předpisy na úseku PO.

 

 

IV.2              Fyzické osoby - občané.

 

            Povinnosti občanů v oblasti PO jsou dány obecně závaznými právními předpisy, §  1 odst. 2, 17, 18, 19, 22 /§ 78 - přestupky/  zákona o PO a § 42÷44 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. viz. příloha č. 1 požárního řádu.

 

 

 

 

                       

V.             Jednotky  dobrovolných hasičů.

 

           

Obec Lipovec:

 

V.1      zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů na území obce Lipovec         

 

            jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Lipovec v počtu 1 + 5 JPO V/2 – viz příloha.    

 

V.2      zajistí podmínky akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů

 

V.2.1            prostředky nezbytné pro provoz jednotky SDH,

V.2.2 hasičskou zbrojnici, požární nádrže, sušící zařízení na hadice atd.,

V.2.3            potřebné zásoby pohonných hmot,

V.2.4 každému členovi jednotky SDH osobní  výstroj,  výzbroj a ochranné pracovní   prostředky,

V.2.5            alespoň jednou ročně vyhlášení cvičného požárního poplachu pro jednotku SDH obce,

V.2.6            účast velitele a strojníků, případně dalších členů jednotky SDH na odborné přípravě,

V.2.7            funkčnost svolávacího systému členů jednotky SDH obce pro případ vyhlášení

             požárního poplachu v obci,

V.2.8 členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu,

 

 

 

 

 

VI.       Výpis z poplachového plánu okresu.

 

 

            Jednotky SDH zajišťující hasební zásah v obci jsou povolávány  v počtu potřebném pro zdolávání požárů podle poplachového plánu okresu. Jednotky povolává velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska Hasičského záchranného sboru kraje - územního odboru v Blansku. Vyžádat součinnost jednotek SDH pro případ zdolávání požárů, mimořádných událostí a živelných pohrom může ředitel HZS kraje - územního odboru v Blansku nebo jeho zástupce. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je oprávněn rozhodnout operační důstojník - velitel směny.

 

 

 Lipovec

stupeň poplachu I.

stupeň poplachu II.

stupeň poplachu III.

/stupeń a kategorie

 LIPOVEC

 JEDOVNICE

 BLANSKO / 2.výjezd/

nebezpečí/

 BLANSKO  /1.výjezd/

 SENETÁŘOV

 PETROVICE

 

 JEDOVNICE

 STUDNICE

 KRÁSENSKO

II/B

 SLOUP

 

 BŘEZINA

 

 

 

 

 

 

VIII.    Požární asistenční hlídky.

 

 

           

             Obec Lipovec nařizuje:

 

 

VIII.1            Pořadatelé organizující akci, které se účastní větší počet osob, ustanoví požární asistenční hlídku, která bude plnit úkoly dle  „Organizačního opatření obce - zajištění požární asistenční hlídky“ a „Směrnic pro činnost požárních asistenčních hlídek v  kulturním domě“.

                                   

VIII.2  Akcí, které se účastní větší počet osob se pro účely „požárního řádu“ rozumí akce kulturního, sportovního a podobného charakteru (plesy, taneční zábavy, diskotéky apod.) pořádané v obecním kulturním domě mimo výstav, s předpokládanou účastí veřejnosti více než 200 osob a jiné obdobné akce, kde si to obec vyhradí při povolovacím řízení.

           

VIII.3            Pořadatel akce bude se zněním předpisů pro zajištění požární asistenční hlídky prokazatelně seznámen při povolovacím řízení zaměstnancem obecního úřadu.

 

 

 

 

 

 

 

IX.       Zdroje požární vody, hasební látky.

 

 

 

 

IX.1     Obec z důvodu zajištění vody pro účely zdolávání požárů určuje tyto zdroje:

 

ZDROJE POŽÁRNÍ  VODY (viz příloha)

 

            Dále jsou určeny jako zdroje požární vody -  veřejný vodovod s vnějšími odběrnými místy - požární hydranty a rezervoáry pitné vody.

 

IX.2     Obec vyžaduje od majitele hydrantové sítě její údržbu tak, aby byla vždy použitelná, za tímto účelem si písemně vyžádá od správce vodovodního řádu doklady o kontrole vodovodního řádu a odběrních míst požární vody.

 

IX.3     Obec zajišťuje revize vnějšího a vnitřního požárního vodovodu u objektů ve vlastnictví obce.

 

IX.4     Obec předá jednotce SDH plán obce s vyznačeným umístění hydrantů a výše vyjmenovaných vodních zdrojů.

 

 

 

 

 

                        X.             Ohlašovny požáru a vyhlášení požárního poplachu.

 

 

 

 

X.1      V katastru obce Lipovec jsou zřízeny tyto ohlašovny požáru:           

                                               

  Část

adresa

 

telefon

LIPOVEC

 Milan Slouka, Lipovec 196

 

516445222

 

 Oldřich Wagner, Lipovec 116

 

516445122

 

 Pohostinství Mrázek-Zouhar 151

 

516445132

 

 OÚ Lipovec, Lipovec 200

 

516445123

 

 Josef Skácel, Lipovec 72

 

516445185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.2            Ohlašovna požáru musí být vybavena dokumentací, podle které plní tyto úkoly:

 

X.2.1 přebírá zprávu o požáru, mimořádné události, nebo živelné pohromě, zjišťuje kde k události došlo, o jakou událost se jedná, jaký má událost rozsah, co je ohroženo, kdo a odkud událost hlásí,

X.2.2            vyhlašuje poplach jednotce SDH obce,

X.2.3 oznamuje nahlášenou událost ohlašovně požárů HZS  Jm kraje - územnímu odboru Blansko.

 

X.3            Vyhlášení požárního poplachu jednotce SDH obce se provádí následujícími způsoby:

 

X.3.1            sirénou kolísavým signálem     „ signál - 25s, prodleva - 10s, signál -  25s“,

X.3.2            místním rozhlasem signálem „HOŘÍ“ a oznámením místa kde k události došlo,

 

 

 

 

                        XI.            Závěrečná ustanovení

 

            Požární řád obce Lipovec  je jako obecně závazná vyhláška v katastru obce platným právním předpisem.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 :

 

 

 

Povinnosti  fyzických osob - občanů, na úseku požární ochrany.

 

 

            Výpis ze zákona č. 133/85 Sb.  o požární ochraně  ve znění pozdějších předpisů

 

§ 1 odst. 2            Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek. Při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.

 

§ 17            Základní povinnosti fyzických osob /občanů/ .

 

1) Fyzická osoba je povinna :

 

     a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,

     b) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,

     c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,

     d)obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem,

     e) zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,

     f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,

     g) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v  odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,

     h) oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,

     i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

 

2) Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

 

3) Fyzická osoba nesmí :

 

     a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,

     b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy,

     c) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,

     d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,

     e) používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,

     f) provádět vypalování porostů.

 

4) Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požárního dozoru podle § 35 a ve stanovené lhůtě splnit opatření uložená orgánem státního požárního dozoru.

           

 

§ 18     Osobní pomoc .

 

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru :

 

a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,

b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,

c) ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,

d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce.

 

§ 19     Věcná pomoc .

 

Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.

 

 

 

 

Výpis z vyhlášky  MV ČR č.246/2001 Sb.  – vyhláška o požární prevenci

ODDÍL DEVÁTÝ            Některé podmínky požární bezpečnosti u fyzických osob   (k § 17 odst. 5)

 

 

§ 42            Tepelné spotřebiče.

 

1) Při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace (návod výrobce na provoz, kontroly, údržbu, obsluhu apod.), se postupuje podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů.

2) V případech uvedených v odstavci 1 nebo není-li bezpečná vzdálenost spotřebiče od povrchů stavební konstrukce, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot doložena zkouškou nebo předepsána technickou dokumentací, stanoví se bezpečné vzdálenosti podle normativních požadavků.

3) Při používání tepelných spotřebičů se nevychladlý popel ukládá do nehořlavých uzavíratelných nádob.

 

§ 43            Komíny a kouřovody.

 

1) Komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. Čištění a kontrola komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.

2) V případě skladování hořlavých látek v půdních prostorách se za bezpečné považuje jejich umístění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

 

§ 44            Hořlavé nebo požárně nebezpečné látky.

 

1) Pevná paliva se ukládají odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých anebo hoření podporujících látek.

2) Při skladování látek majících sklon k samovznícení se podle druhu a způsobu umístění sleduje, zda nedochází k procesu samovznícení.

3) Ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin se používají pouze obaly, nádrže nebo kontejnery k tomuto účelu určené. Hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny se skladují pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny.

4) Hořlavé kapaliny nelze ukládat ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič.

5) V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání. V hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje neukládají, s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel.

6) Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže se umísťují na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příloha č. 2 :

============

 

 

 

Pro účely zajištění požární ochrany v katastru obce Lipovec vyčleňuje obec zásahová vozidla s  právem přednosti v jízdě:

 

 

AVIA BKA 15-01, typ A 31K