Vyhláška č. 9

 

Obecního úřadu Lipovec

o úpravě zásobování pitnou vodou

 

Obecní rada obce Lipovec se usnesla dne 30.8.1999 z důvodu toho, že v obci Lipovec došlo v období od 27.8.1999 do data vyhlášení této vyhlášky k havárii vodního zdroje, který zásobuje obec Lipovec, podle ust. § 3 odst. 1 písm.b) Zák. č. 130/1974 Sb., o vodách v platném znění a v souladu s ustanoveními § 16, § 21 odst. 1, § 44 odst. 1 a § 45 písm. 1 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku o úpravě zásobování pitnou vodou.

 

Článek I

Tato vyhláška se vztahuje na všechny právnické i fyzické osoby, které odebírají pitnou vodu z místní vodovodní sítě obce Lipovec.

 

Článek II

Obec Lipovec je členm dobrovolného sdružení obcí založeného za účelem zabezpečení dodávky pitné vody, a to „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí. Na základě smlouvy o nájmu o provozu vodovodů a kanalizací provozuje místní vodovodní síť obce Liopvec Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, 17.listopadu 14, Boskovice. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 3 Směrnice pro náhradní zásobování pitnou vodou při přerušení dodávky vody veřejným vodovodem provozovaným VAS, a.s. divize Boskovice. Směrnice je uložena na Obecním úřadě Lipovec.

 

Článek III

Po dobu trvání havárie vodního zdroje přechází obec na náhradní zásobování pitnou vodou a toto náhradní zásobování pitnou vodou se řídí směrnicí uvedenou v článku II.

 

Článek IV

V souladu se směrnicí uvedenou v článku II vyhlašuje obecní rada pro zásobování pitnou vodou regulační stupeň č. 1 – zákaz zalévání zahrad, umývání aut, kropení silnic, veřejných ploch a trávníků, doplňování a napouštění soukromých bazénů.

Současně obecní úřad vyzývá fyzické a právnické osoby, aby co nejvíce omezovali odběr vody z veřejného vodovodu.

Obecní úřad současně upozorňuje na možné výpadky v dodávce pitné vody.

 

Článek V

Za porušení vyhlášeného regulačního stupně může obecní úřad v souladu se Zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění uložit pokutu.

 

Článek VI

Z důvodu neodkladného řešení situace se zásobováním pitnou vodou nabývá tato vyhláška platnosti a účinnosti dnem vyhlášení: 30.8.1999.

Tato vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

 

 

                                                                                                   František Kopřiva

                                                                                                starosta obce Lipovec