Obecně závazná vyhláška obce Lipovec

č. 11/2001

 

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na katastrálním území obce Lipovec, systém nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na katastrálním území obce Lipovec.

 

Zastupitelstvo obce Lipovec příslušné podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vydává dne 15.12.2001 podle § 10 písm. a) zákona o obcích a podle § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Část I

 

Obecná ustanovení

 

Čl. 1

 

Účel vyhlášky

 

Touto vyhláškou obec Lipovec (dále jen obec)  stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na katastrálním území obce a dále systém nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území obce.

 

Čl. 2

 

Působnost

 

Vyhláška se vztahuje na:

a)      všechny fyzické osoby, které mají na katastrálním území obce Lipovec trvalý pobyt, nebo které se na území obce zdržují za účelem užívání budovy nebo nemovitosti bez ohledu na délku doby tohoto užívání.

b)      fyzické osoby, které jsou vlastníky stavby či nemovitosti určené nebo sloužící k individuální rekreační činnosti na katastrálním území obce Lipovec.

c)      Původce odpadu nebo oprávněné osoby 1) , které produkují odpad zařazený jako odpad podobný komunálnímu, a se kterými obec uzavře písemnou smlouvu podle čl. 12 této vyhlášky (dále jen původci).

 

Čl. 3

 

Vymezení některých pojmů

 

1. Za komunální odpad se podle této vyhlášky považuje:

a)      domovní odpad z domácnosti,

b)      ostatní odpad z obcí podobný domovnímu odpadu z domácností /objemný odpad z domácností),

c)      vytříděné složky domovního odpadu bez obsahu škodlivin,

d)      vytříděné složky domovního odpadu s obsahem škodlivin.

 

2. Komunálním odpadem není odpad vzniklý při podnikatelské činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

 

3. Složky komunálního odpadu jsou látkové skupiny, zastoupené v komunálním odpadu, které lze odděleně shromažďovat např. papír, sklo, plast, kovy, bioodpad, nebezpečné složky a zbytkový odpad.

a)      Vytříděný  komunální odpad je vytříděná druhotná surovina z komunálního odpadu např. papír, sklo, plasty, kovy, bioodpad.

Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou všechny složky komunálního odpadu, které jsou současně označeny jako nebezpečné odpady 1).

b)      objemný odpad je komunální odpad, který se svými rozměry nebo charakterem nedá zařadit mezi odpad zbytkový (např. lednice, sporáky, koberce, nábytek a jeho části, tabulové sklo, různé přístroje a zařízení a další).

c)      Zbytkový odpad je složka komunálního odpadu, která vzniká po vytřídění odpadu, který jsou fyzické osoby podle této vyhlášky povinny třídit např. papír, sklo, plasty, kov, nebezpečných složek komunálního odpadu.

 

4. Stavební odpad je odpad vznikající při výstavbě a při demolici staveb.

5. Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle zákona o odpadech a podle zvláštních právních předpisů. Oprávněná osoba je pověřena příslušným orgánem obce provozovat systém nakládání s odpady v obci Lipovec.

6. Odkládání složek komunálního odpadu je umisťování složek komunálního odpadu na určených místech.

7.  Sběrnou nádobou je

a)      popelnice nebo kontejner na zbytkový odpad,

b)      velkoobjemový kontejner na objemný komunální odpad,

c)      nádoba na vytříděné složky komunálního odpadu (papír, sklo, plasty, kovy a bioodpad).

8. Svozem komunálního odpadu jsou všechny činnosti spojené s překládáním složek komunálního odpadu ze sběrných nádob do svozového vozidla.

9. Pravidelný mobilní sběr nebezpečných odpadů je sběr zajišťovaný v pravidelných intervalech na určených místech a označených zastávkách prostřednictvím speciálního sběrného vozidla oprávněnou osobou. Datum a hodina přistavení mobilních prostředků se zveřejňuje na úřední desce a vyhlášením v místním rozhlase.

 

Čl. 4

 

Určená místa pro odkládání komunálního odpadu

 

Určená místa pro odkládání komunálního odpadu jsou:

a)      sběrné nádoby pro zbytkový odpad a vytříděné složky komunálního odpadu,

b)      sběrná místa mobilního sběru nebezpečných odpadů (označené zastávky),

c)      sběrny nebo výkupny surovin, které odebírají jednotlivé druhy odpadů,

d)      lékárny, specializované obchody.

 

 

Část II.

 

Třídění komunálního odpadu

 

Čl. 5

 

Třídění komunálního odpadu

 

Komunální odpad se třídí na složky podle následujícího systému:

-         papír - kontejnery

-         sklo - kontejnery

-         plasty - kontejnery

-         kovy – sběrná místa, „železné soboty“

-         nebezpečné složky – speciální, mobilní svozové nádoby

-         zbytkový odpad - popelnice

-         objemný odpad – velkoobjemové kontejnery

 

Část III.

 

Svoz komunálního odpadu

 

Čl.6

 

Frekvence svozu komunálního odpadu

 

1)      Svoz zbytkového odpadu zajišťuje oprávněná osoba pravidelně podle obcí odsouhlaseného harmonogramu sběru vedeného ve smlouvě s oprávněnou osobou.

2)      Svoz nebezpečného odpadu (mobilní sběr nebezpečných odpadů) zajišťuje oprávněná osoba v pravidelných intervalech (minimálně 2x ročně) na určených místech a označených zastávkách prostřednictvím speciálního sběrného vozidla. Četnost svozu a místa zastávek budou stanovena v odsouhlaseném harmonogramu svozu uvedeném ve smlouvě s oprávněnou osobou.

 

Část IV.

 

Povinnosti stanovené touto vyhláškou

 

Čl. 7

 

Povinnosti fyzických osob

 

1.      Fyzické osoby jsou povinny nakládat se svým komunálním odpadem v souladu s touto vyhláškou. Zejména jsou povinny:

a)      komunální odpad třídit podle obcí stanoveného systému na papír, sklo, plasty, kovy a tyto složky komunálního odpadu ukládat na určená místa k dalšímu využití,

b)      odkládat zbytkový odpad do sběrných nádob na zbytkový odpad, jehož svoz bude prováděn pravidelně podle článku 6 této vyhlášky.

c)      Nebezpečné složky komunálního odpadu odkládat na určená místa

2.      Fyzické osoby jsou povinny stavební odpad vzniklý z jejich činnosti na vlastní náklady předat osobě oprávněné k provádění sběru a výkupu 1) odpadů nebo provozovateli zařízení k úpravě, využívání nebo odstraňování odpadů 1) . Dále mají možnost stavební odpad využít pro vlastní potřebu nebo jinak zneškodnit dle příslušného zákona o odpadech.

 

Čl. 8

 

Povinnosti vlastníků a původců

 

1.      Vlastníci mohou přistavit přistavení sběrné nádoby na místo svozu komunálního odpadu, zpravidla na chodník nebo co nejblíže ke státní nebo místní komunikaci, kterou projíždí svozné vozidlo.

2.      Na vlastníky – fyzické osoby podle článku 2 písm. a) této vyhlášky se zároveň vztahují i všechny povinnosti stanovené v článku 7 této vyhlášky.

 

Čl. 9

 

Povinnosti oprávněné osoby

 

Podrobnosti řeší smlouvy obce s těmito osobami.

 

Čl. 10

 

Poplatek za sběr, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

1.      Za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na katastrálním území obce se stanovuje poplatek 2)  .

2.      Výši poplatku 2) a způsob jeho výběru stanoví obec Lipovec samostatnou obecně závaznou vyhláškou.

 

Část V.

Společná, závěrečná a zrušovací ustanovení

Čl. 11

 

Sankce

 

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle zvláštních předpisů. 1) 3)

 

Čl. 12

 

Smlouvy s původci odpadu

 

Obec může uzavřít s původcem odpadu 1), který produkuje odpad zařazený podle Katalogu odpadů 4)  jako odpad komunální, písemnou smlouvu o možnosti využívání  systému zavedeného obcí. Smlouva musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za poskytovanou službu.

 

Čl. 13

 

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce č. 6/98, o odpadech vydaná 28.2.1998

 

Čl. 14

 

Účinnost

 

Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Lipovec 15.prosince 2001

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 31.prosince 2001.

 

 

 

 

 

         Josef Kratochvíl                                                                       František Kopřiva

zástupce starosty obce Lipovec                                               starosta obce Lipovec

 

Odkazy:

1)      Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

2)      Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

3)      Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

4)      Vyhláška č. 381/2001, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů