Vyhláška č. 7

 

obce Lipovec

 

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

 

____________________________________________________________________

 

 

Obecní zastupitelstvo obce Lipovec schválilo na svém 28. zasedání dne 13. února 1998 podle ustanovení § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 14 odst. 1 písm. h), § 16 odst. 1 a 2 a § 36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj:

 

Oddíl I

 

Základní ustanovení

Čl. 1

 

1) Obec Lipovec ve smyslu ustanovení § 1 písm g) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů vybírá místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.

2) Výkon správy tohoto poplatku provádí Obecní úřad v Lipovci.

 

Čl. 2

 

Předmět poplatku - poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj, na který bylo vydáno správní rozhodnutí ve smyslu ustanovení zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 3

Poplatník - poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracícho přístroje.

 

Čl. 4

1) Poplatník je povinen písemně ve lhůtě do 1Oti dnů ohlásit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do provozu.

2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, číslo účtu u peněžního ústavu, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jejich podnikatelské činnosti.

3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit do lhůty 10ti dnů správci poplatku ukončení provozování výhernío hracího přístroje, t.j. zánik své poplatkové povinnosti.

 

 

 

 

 

Čl. 5

 

Sazba poplatku - poplatek za každý výherní hrací přístroj činí 5000,- Kč na tři měsíce. V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný po dobu kratší než 3 měsíce bude poplatek vyměřen v poměrné části.

 

Čl. 6

 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla

2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu.

 

Čl. 7

Splatnost poplatku              

1) Poplatek je splatný:

·      při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu tří měsíců do 30 dnů po zahájení provozu

·      při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu šest měsíců ve dvou splátkách, odpovídající délce provozu v příslušném čtvrtletí a to splatných do 30 dnů a do 120 dnů od zahájení provozu

·      při povolení provozování výherního hracího přístroje na kalendářní rok ve čtyřech splátkách, odpovídající délce provozu v příslušném čtvrtletí a to splatných vždy poslední den čtvrtroku od zahájení provozu.

2) Poplatek může být zaplacen poplatníkem jednorázově.

 

Oddíl II

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Čl. 9

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky až o 50 %. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení §37 a) zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 1998.

 

 

 

 

 

             Libor Dvořák                                                                           František Kopřiva

      zástupce starosty obce                                                                  starosta obce Lipovec