Obecně závazná vyhláška  č. 1/2006

 

 obce L I P O V E C

 

o místním poplatku z ubytovací kapacity

 

Zastupitelstvo obce Lipovec se na svém zasedání dne 24.dubna 2006 usnesením č. 14/2006/32 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Obec Lipovec touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“).1)

Poplatek z ubytovací kapacity se platí z lůžek v zařízeních sloužících nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které toto ubytování na přechodnou dobu poskytly.

 

 

Čl. 2

Ohlašovací povinnost

 

(1)  Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 10 dnů

od zahájení této činnosti.

 

(2)  Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo
a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

(3)  Ubytovatel je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 10 dnů jakékoliv změny

v ohlášených skutečnostech.

 

Čl. 3

Sazba poplatku

 

Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den                                 3,-  Kč.

 

 

Čl. 4

Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

 

 

Čl. 5

Osvobození a úlevy

 

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá :

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které tato zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření,

c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,

d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

 

Čl. 6

Povinnost vést knihu ubytovaných

Poplatník je povinen vést knihu ubytovaných, kde budou uvedeny tyto základní údaje :

    1. jméno ubytovaného, jeho adresu
    2. číslo občanského průkazu /číslo pasu/
    3. den příchodu a odchodu

 

Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu

6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem.

 

Čl. 7
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.6.2006.

 

……………………………………….                             ………………………………………

Zbyněk Kopřiva, zástupce starosty                                   František Kopřiva, starosta

Obce Lipovec                                                                    Obce Lipovec

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:


 

 


 

1) § 7 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.