Obecně závazná vyhláška Obce Lipovec č. 12/2002

 

o regulaci pohybu psů a ostatního zvířectva na veřejných prostranstvích

 

Zastupitelstvo obce Lipovec se dne 26.července 2002 usneslo podle § 10 písm. a),c) Zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na této obecně závazné vyhlášce:

 

I.

Zakazuje se volné pobíhání psů, jakož i jiného zvířectva (drůbež, skot a jiné) na veřejných prostranstvích.

 

II.

Veřejným prostranstvím se pro účely této vyhlášky rozumí veškeré pozemky, které se nacházejí na území obce Lipovec a jsou volně, bez omezení přístupné a svou povahou slouží veřejnému užívání (místní komunikace, náves, obecní zeleň a ostatní volná prostranství v zastavěném území obce).

 

III.

Nedodržení zmíněné vyhlášky bude stíháno jako přestupek, pokud se nesloučí s jiným správním deliktem nebo trestným činem.

 

IV.

Při porušení této vyhlášky lze uložit pokutu do výše 3000,- Kč.

 

V.

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.září 2002.

 

VI.

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší vyhláška Místního národního výboru v Lipovci o zákazu volného pobíhání psů a vypouštění drůbeže ze 14.října 1983.

 

 

 

 

 

                  Josef Kratochvíl           František Kopřiva

      zástupce starosty obce Lipovec                        starosta obce Lipovec