Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Lipovec  konaného dne 6. listopadu 2006 v sokolovně v Lipovci

 

 

Usnesení č. 1/1/2006

Zastupitelstvo obce Lipovec zvolilo v souladu s § 84 odst.1, písm.l)  zákona o obcích:

            1. starostou obce  pana Františka Kopřivu, nar. 24. 08. 1955, bytem Lipovec 52

            2. místostarostou obce ing. Tomáše Zouhara, nar. 12. 12. 1960, bytem Lipovec 309

            3. další členy rady obce pana Miroslava Sedláka, nar. 29.01.1981, bytem Lipovec 246

                                                  Ing. Pavla Kolmačku, nar. 19.03.1981, bytem Lipovec 276

                                                  pana Vojtěcha Zouhara, nar. 10.07.1975, bytem Lipovec 324

 

Usnesení č. 2/1/2006

Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje:

            1. v souladu s § 96 zákona o obcích „Jednací řád Zastupitelstva obce Lipovec“

            2. tři zástupce rady školy „Základní škola a Mateřská škola Lipovec, okr.Blansko“ z řad členů Zastupitelstva obce Lipovec, a to: Mudr.Radka Trávníčka, Lipovec 278, Zbyňka Koníčka, Lipovec 270 a Antonína Ševčíka,  Lipovec 15

            3. zodpovědnou osobu za vydávání „Zpravodaje Lipoveckého úřadu“- člena Zastupitelstva obce Lipovec pana Milana Ševčíka, Lipovec 95


Usnesení č. 3/1/2006

Zastupitelstvo obce Lipovec v souladu s ustanovením § 84 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

I. zřizuje

1.      finanční výbor

2.      kontrolní výbor

II. jmenuje do funkce

1.      předsedu finančního výboru ing.Pavla Kolmačku, Lipovec 276

2.      předsedu kontrolního výboru  pana Josefa Kratochvíla, Lipovec 236

III.zřizuje

      1.   Občanský výbor Marianín – členové:  p. Švéda Rainhold, Marianín 12, ing. Josef Plch, Marianín 22,  p. Jaroslav Hrubý, Marianín 11, p. Libor Švéda, Marianín 12, Martin Hrubý, Marianín 26,

      2.   komisi SPOZ
IV.schvaluje do funkce

      1. předsedu  Občanského výboru Marianín pana Rainholda Švédu, Lipovec, část Marianín 12

      2. předsedkyni komise SPOZ paní Dagmar Průchovou, Lipovec 20

 

Usnesení č. 4/1/2006

bere na vědomí:

            1. složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst.2 zákona o obcích

           

 

 

 

 

________________________                                              ________________________

                starosta                                                                            zástupce starosty