Usnesení

z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lipovec, konaného dne 11. listopadu 2002 v sále so kolovny v Lipovci


1. Zastupitelstvo obce schvaluje:

a)na základě doporučení mandátové komise platnost voleb všech 15ti členů zastupitelstva obce včetně rozdělení mandátů jednotlivým volebním stranám

2. Zastupitelstvo obce zvolilo:

a) Starostou obce pana Františka Kopřivu.
b) Zástupcem starosty pana Zbyňka Kopřivu.
c) Za členy rady obce pana Luboše Ševčíka, ing. Tomáše Zouhara a Vojtěcha Zouhara ml.
d) předsedkyni finančního výboru paní Annu Charvátovou.
e) předsedkyni kontrolního výboru ing. Annu Sedlákovou.

3. Zastupitelstvo obce schválilo:

a) Termín příštího zasedání ZO jenž bude v pátek 22.listopadu 2002 v zasedací místnosti obecního úřadu v 18 hodin.
Program:
- rekapitulace nesplněných přijatých úkolů a usnesení z období 1998 - 2002
- inventarizace majetku obce k 31. 12. 2002

4. ZO ukládá:

a) starostovi obce
- připravit návrh jednacího řádu ZO - termín 22. 11. 2002
- předložit druhému zasedání ZO návrh na zřízení dalších komisí RO včetně návrhu složení - termín 22.11.2002

5. předsedovi finančního výboru

- předložit druhému zasedání ZO návrh na obsazení finančního výboru termín 22.11.2002

6. předsedovi kontrolního výboru

- předložit druhému zasedání ZO návrh na obsazení kontrolního výboru termín 22.11.2002

Zbyněk Kopřiva
zástupce starosty obce Lipovec

František Kopřiva
starosta obce Lipovec